Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Pocket Physio

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie Pocket Physio en alle aanbiedingen van het bedrijf Pocket Physio gevestigd aan de St. Agnietenstraat 27 te Tiel (4001 NB), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81891016 door Pocket Physio te gebruiken ontstaat er een overeenkomst en gaat u met de gebruiksvoorwaarden akkoord.

 

Artikel 1. Definities

 1. De in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.
  • Afnemer: een Behandelaar, Cliënt of Consument waarmee de Overeenkomst is aangegaan.
  • Applicatie: de Applicatie Pocket Fysio;
  • Behandelaar: Een professionele Behandelaar die Afnemer is van de Applicatie en onder zijn of haar verantwoordelijkheid als onderdeel van de behandeling van een Client de Applicatie gebruikt. De relatie tussen een Behandelaar en een Cliënt ontstaat ten gevolge van een Behandelovereenkomst tussen de Behandelaar en de Cliënt;
  • Behandelovereenkomst: een (geneeskundige) Behandelovereenkomst tussen Behandelaar en Cliënt.
  • Cliënt: een Afnemer van de Applicatie als onderdeel van een Behandelovereenkomst met een Behandelaar, waarbij Client een beperkte, gezamenlijk met de Behandelaar toegankelijke omgeving binnen de Applicatie krijgt.
  • Consument: een particuliere Afnemer van de Applicatie (niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf);
  • Dienst: het beschikbaar stellen van het gebruik van de Applicatie, door middel van Software-as-a-Service (SaaS);
  • Leverancier: Pocket Physio, gevestigd aan de St. Agnietenstraat 27 te Tiel (4001 NB) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81891016
  • Overeenkomst: de Overeenkomst voor de levering van de Applicatie aan Afnemer, welke ontstaat door het aanmaken van een Account of door gebruikmaking van de Applicatie op andere wijze;
  • Partijen: Leverancier en Afnemer in de voorwaarden ieder aangeduid als “Partij” en tezamen aangeduid als “Partijen”;
  • Trainingsschema: een vanuit Pocket Fysio geleverd schema voor het doen van oefeningen door Consument;Trainingsschema op Maat: een schema dat door Behandelaar specifiek voor de Patiënt is opgesteld in het kader van een Behandelovereenkomst en wordt gedeeld via de Applicatie.

Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna ook: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen, waarbij Pocket Fysio (hierna: Leverancier) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk door Leverancier zijn vastgelegd.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien en voor zover Leverancier producten of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Leverancier en Afnemer met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Leverancier aan Afnemer is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Afnemer geen beroep toe op een nalaten van Leverancier om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Afnemer een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
 5. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Leverancier om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze voorwaarden.
 6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en Afnemer treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 7. Indien en voor zover Afnemer een consument is en enige bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn vanwege dwingend recht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes (6) maanden, ingaande op de datum dat Afnemer zich aanmeldt voor de Dienst.
 2. Nadat de in artikel 3.1. genoemde termijn is verstreken wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Leverancier of Afnemer deze tijdig schriftelijk (waaronder per e-mail) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Indien en voor zover u een Consument bent, bent u gerechtigd binnen 14 kalenderdagen na het aangaan van de Overeenkomst gebruik te maken van uw herroepingsrecht. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door middel van het opsturen van het ingevulde modelformulier voor herroeping of door het sturen van een e-mail aan Leverancier waarin u uw herroeping op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt.
 4. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 5. Indien de Overeenkomst tussen Leverancier en Behandelaar om welke reden dan ook eindigt, dan eindigt daarmee automatisch de Overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt.
 6. De Overeenkomst kan worden beëindigd door ontbinding. De ontbinding dient steeds plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Beide Partijen zijn uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en de tekortschietende Partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling (door de benadeelde Partij), waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, nalaat alsnog aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst  te voldoen, en in het geval dat zonder meer vaststaat dat de tekortschietende Partij niet meer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan of zal voldoen.
 7. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, zijn beide Partijen voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan voordoen:
  • het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  • de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • aan de andere Partij (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
  • de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen;
  • de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
  • de andere Partij zijn huidige onderneming staakt, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  • blijkt dat Afnemer essentiële informatie heeft achtergehouden;
  • Leverancier de gegronde vrees heeft dat Afnemer zijn verplichtingen aan Leverancier niet zal nakomen. Leverancier is hierbij geen (schade)vergoeding verschuldigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Afnemer blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. Leverancier is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de Overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

Artikel 4. Prijs en betaling 

 1. Afnemer betaalt maandelijks bij vooruitbetaling voor de door Afnemer af te nemen Dienst (en eventuele additionele dienstverlening) conform de gehanteerde tarieven. Betaling vindt plaats op de overeengekomen wijze. Cliënten zijn geen vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de Dienst, behalve in het geval er enige vergoeding verschuldigd is voor het downloaden van applicaties uit een app store.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 3. Indien Afnemer volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Leverancier gerechtigd is de prijzen periodiek aan te passen aan de prijswijzigingen van derden producten en/of diensten en te indexeren overeenkomstig de CPI-index van het CBS over de voorafgaande 12 maanden. Leverancier zal Afnemer dertig (30) dagen voor het einde van de (al dan niet verlengde) contractperiode de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijsverhogingen.
 5. In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht:
  • zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen;
  • na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien (15) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur;
  • en (III)  de Dienst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.
  • Indien Leverancier gerede twijfel heeft over de voldoening van de betalingsverplichtingen van Afnemer, is Leverancier gerechtigd een bankgarantie of borgstelling te verlangen, dan wel een waarborgsom te vorderen. Het bedrag daarvan zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Afnemer in redelijkheid gedurende zes (6) maanden verschuldigd zal zijn.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst 

 1. Leverancier zal Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. De Dienst vangt aan na het aanmaken van een Account door Afnemer.
 2. Afnemer aanvaardt de Dienst in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
 3. Behandelaar mag de Dienst door gebruikers binnen zijn organisatie laten gebruiken voor de interne doeleinden van zijn organisatie.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan om derden de Dienst te laten gebruiken zonder dat Afnemer aan die derden andere diensten aanbiedt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden zoals dataconversie en/of migratie. Afnemer zal de Dienst zelf nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en, indien nodig, de gebruikte apparatuur en gebruikersomgeving aanpassen.

Artikel 6. Accountgegevens

 1. Afnemers dienen om de Dienst te gebruiken een Account aan te maken door middel van een registratieproces. Afnemer dient zelf een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen en is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de identificatiegegevens. Behandelaar draagt zorg voor de relevante informatie aan Client ten behoeve van het registratieproces.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Afnemer ook daadwerkelijk die Afnemer is. Zodra Afnemer weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Afnemer Leverancier daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Afnemer om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Afnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het beveiligingsniveau van haar wachtwoord.
 3. Het is niet toegestaan om tijdens de registratie informatie te verstrekken die niet juist, volledig en actueel is.  Voorts is het niet toegestaan om meer dan één account aan te maken, een Account aan te maken voor een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en/of een Account te delen of op andere wijze toegang tot een Account te verlenen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Leverancier is gerechtigd de toegang tot de Dienst voor een zekere periode dan wel voorgoed te ontzeggen of onmogelijk te maken, indien Afnemer handelt in strijd met deze bepaling.
 4. Het is niet toegestaan om gegevens, zoals trainingsschema’s, uit de Applicatie te downloaden en/of op andere wijze te exporteren.

 

Artikel 7. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

 1. Afnemer bepaalt welke data met behulp van de Dienst worden opgeslagen en/of uitgewisseld. Leverancier is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde data. Afnemer is er dan ook verantwoordelijk voor dat die data correct zijn, rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde data en de juistheid van deze data. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer of Cliënten met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde data onrechtmatig zijn.
 2. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van de Dienst door Afnemer. Indien een zeker handelen van Afnemer de werking van de Dienst in gevaar brengt, is Leverancier gerechtigd na een eerste schriftelijke waarschuwing met schriftelijke aanmaning de toegang tot de Dienst voor een zekere periode dan wel voorgoed te ontzeggen of onmogelijk te maken.
 3. Alle oefeningen en Trainingsschema’s die via de Dienst beschikbaar zijn, zijn slechts demonstratief. Pocket Fysio is niet verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de oefeningen en Trainingsschema’s (op Maat) door Consument en/of Cliënt.
 4. Behandelaar staat er voor in en verklaart ervoor verantwoordelijk te zijn dat alle oefeningen en Trainingsschema’s op Maat die via de Applicatie ter beschikking worden gesteld aan Client, geschikt zijn voor Cliënt.
 5. Indien en voor zover Consument en/of Cliënt ongemak of pijn voelt bij uitvoering van de oefeningen en/of Trainingsschema’s (op Maat), dient er onmiddellijk te worden gestopt met de activiteit en contact te worden opgenomen met Behandelaar of arts.
 6. Door de Dienst te gebruiken, verklaart Cliënt dat de Behandelaar volledig en juist is geïnformeerd over zijn of haar medische geschiedenis en bestaande aandoening(en) en dat Cliënt aan Behandelaar toestemming heeft gegeven om deel te nemen (en te blijven deelnemen) aan de Trainingsschema’s op Maat en oefeningen via de Dienst.
 7. Pocket Fysio staat niet in voor een geschikte doorverwijzing middels de Applicatie van Consument naar een Behandelaar. Consument verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de keuze die Consument maakt bij het uitzoeken van een Behandelaar via de door de Dienst aangeboden zoekmogelijkheid.

 

Artikel 7. Support en Standaardonderhoud

 1. Onder Standaardonderhoud wordt verstaan correctief onderhoud, inhoudende het herstellend onderhoud aan de Dienst en de daarbij behorende documentatie, door middel van reguliere standaard updates.
 2. Leverancier zal zich er voor inspannen verstoringen in de Dienst binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het software betreft die door Leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Afnemer gedetailleerd omschreven en schriftelijk zijn gemeld. Afnemer kan de verstoring aantonen en de desbetreffende verstoring kan gereproduceerd worden.
 3. Werkzaamheden ten behoeve van Support en Standaardonderhoud zullen worden verricht tijdens de normale Nederlandse werktijden (09:00 tot en met 17:00 uur) en werkdagen (maandag tot en met vrijdag), behoudens nationale feestdagen. Support zal plaatvinden via e-mail of andere wijze zoals door Leverancier aangegeven.
 4. Leverancier kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor (Standaard)onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten plaatsvinden waarop de Dienst doorgaans het minst intensief gebruikt wordt.
 5. Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen substantieel zijn en een verandering van de bij Afnemer geldende procedures tot gevolg heeft, zal Leverancier Afnemer hierover zo tijdig mogelijk inlichten.
 6. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. Alle andere vormen van onderhoud worden berekend volgens de door Leverancier gehanteerde en geldende tarieven. Leverancier kan indien zij dit nodig acht het tarief wijzigen.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Dit geldt niet voor Leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Leverancier of Afnemer als zodanig zijn aangeduid. Partijen zullen persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen.
 2. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. Onder vertrouwelijke informatie van Leverancier valt alle informatie die niet openbaar is met betrekking tot de eigenschappen, functionaliteit en uitvoering van de Dient. Onder vertrouwelijke informatie van Afnemer valt alle informatie die Leverancier ontvangen heeft van Afnemer om de Dienst uit te voeren.
 3. Afnemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Leverancier uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Afnemer zal op eerste verzoek van Leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Afnemer verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 9. Gegevensverwerking

 1. Indien en voor zover het gebruik van de Dienst verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens volledig bij Leverancier. Leverancier zal als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt worden en Afnemer als verwerker. Nadere bepalingen zijn opgenomen in de Privacyverklaring.
 2. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn  geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Leverancier toerekenbaar zijn.

 

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de op grond van de Overeenkomst of aan Afnemer ter beschikking gestelde Dienst, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) de software aan Afnemer ter beschikking te stellen. Niets in de voorwaarden is bedoeld om enige overdracht van IE-rechten aan Afnemer te bewerkstelligen.
 2. De (intellectuele) eigendomsrechten op door Afnemer ingevoerde gegevens (data) berusten bij Afnemer dan wel de rechthebbende(n) van die gegevens (data), waaronder de gegevens (data) die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van de gegevens van Afnemer en ter uitvoering van de Dienst geleverd zijn aan Afnemer.
 3. Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door  Leverancier ter beschikking gestelde software inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, (I) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de software, of (II) de levering van de desbetreffende Dienst en/of additionele dienstverlening te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of (III) een gelijkwaardige applicatie ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten. Afnemer zal Leverancier onverwijld informeren van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. Indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Dienst die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van de software in combinatie met een niet door Leverancier geleverde applicatie of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Dienst is ontwikkeld of bedoeld, is Afnemer hiervoor aansprakelijk.
 4.   Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 5. Afnemer is gehouden – op eigen kosten – onverwijld zijn volledige medewerking te verlenen aan een onderzoek door of namens Leverancier teneinde de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst te controleren en zal ter zake toegang verlenen tot zijn bedrijfsgebouwen, systemen en administratie.

 

Artikel 11. Gebruiksrecht

 1. Het gebruik van de Dienst omvat het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de software, zonder enig recht op verstrekking van een exemplaar van de software in enigerlei vorm.
 2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen van Afnemer).
 3. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Afnemer heeft plaatsgevonden en aan de overige op Afnemer rustende verplichtingen is voldaan.
 4. Het gebruiksrecht is beperkt tot de toegang tot en gebruik van de Dienst. Rechten op de broncode zelf worden niet verstrekt.
 5. Leverancier draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Applicatie en de hosting van de data. Leverancier is nimmer gehouden Afnemer een download te verstrekken van de onderliggende programmatuur.
 6. Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de software is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht of de Overeenkomst toegelaten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen van de software te verwijderen of te omzeilen.
 7. Leverancier verkrijgt van Afnemer en/of Patiënt een gebruiksrecht op de in het kader van de Overeenkomst gegenereerde en/of ingevoerde data van Afnemer en/of Client ten behoeve van eigen en geanonimiseerd gebruik voor statistische en onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 12. Verplichtingen van Partijen

 1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken, zal Afnemer Leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door Leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen. Leverancier is gehouden de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren.
 2. Indien Leverancier bij de uitvoering de Overeenkomst geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Leverancier Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. Afnemer zal aan Leverancier tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Leverancier nodig heeft voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Leverancier het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 5. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet. Afnemer is verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door Cliënten. Afnemer staat ervoor in dat de Cliënten beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring voor het gebruik van de Dienst en/of additionele dienstverlening.
 6. Leverancier staat er niet voor in dat de Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de onderliggende programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het onderliggende programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende fouten door Afnemer gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat fouten in de Dienst die niet door Leverancier zelf is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Dienst aan te brengen. Indien (een onderdeel van) de Dienst in opdracht van Afnemer is ontwikkeld, kan Leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Afnemer in rekening brengen. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel.
 7. Leverancier zal zo spoedig mogelijk Afnemer op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur. Leverancier is gerechtigd additionele facturen te sturen indien zich dergelijke omstandigheden voordoen. Leverancier zal daarvan melding doen aan Afnemer alvorens tot uitvoering over te gaan. Afnemer wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Afnemer de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk binnen een redelijke termijn aan te geven meerwerk niet te wensen.
 8. Leverancier staat er niet voor in dat de Dienst tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere Partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor herstel van de tekortkoming, met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 2. De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade van Afnemer, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar kent, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) bedragen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de geconstateerde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie;
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 1. De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, slecht functioneren van materialen of programmatuur van derden of bedrijfsstagnatie, zelfs als Leverancier op de hoogte is (van de mogelijkheid) dat er schade kan of zal optreden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 2. Met inachtneming van het bepaalde over intellectuele eigendomsrechten vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst.
 3. De in 13.2 tot en met 13.5 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daarbij inbegrepen. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien een partij wordt getroffen door een situatie van overmacht zal de betreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 4. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen zal duren, heeft elk der partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Reeds verrichte prestaties worden dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Alle opschriften en kopjes in deze voorwaarden worden uitsluitend ter verduidelijking gebruikt en dienen niet ter uitleg of interpretatie van de betreffende bepalingen.
 2. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te <….XXXXXX…>.
 3. Indien en voor zover Afnemer een consument is zullen in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, geschillen worden berecht door de bevoegde rechter aan de hand van de woonplaats van consument.