Van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 13:00 telefonisch bereikbaar, afspraken kunnen snel online worden gemaakt

Privacyverklaring Pocket Physio

Over Pocket Physio en deze Privacyverklaring

Pocket Physio V.O.F. is gevestigd aan de St. Agnietenstraat 27 te Tiel (4001 NB) en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81891016

In deze privacyverklaring leest u belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de dienstverlening van Pocket Fysio en het gebruik van onze website. Wij raden aan onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen. 

Pocket Fysio respecteert de privacy van haar klanten en de cliënten van haar klanten en alle personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, zoals websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Pocket Fysio voor de diensten die we bieden, die nodig zijn voor de gebruikmaking van onze website, die door uw behandelaar aan ons zijn verstrekt en/of die u ons zelf verstrekt hebt. Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. 

Wanneer u besluit om onze diensten af te nemen, is het noodzakelijk om een persoonlijk Account aan te maken. We hebben uw persoonlijke gegevens nodig ten behoeve van communicatie en voor het verrichten van onze dienstverlening. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en op grond van welke wettelijke grondslag ze worden verwerkt.

De informatie in uw account is niet zichtbaar voor derden. Indien u een client bent kan uw behandelaar wel uw accountgegevens inzien. 

We verwerken de volgende gegevens:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Betaalgegevens, zoals uw rekeningnummer;
 • In het geval u een professionele behandelaar bent, ook gegevens over de entiteit waaronder een overeenkomst wordt aangegaan zoals KvK-nummer en praktijknaam;
 • Gegevens die Google Analytics over uw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt;
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt via berichten of via een aan te maken account.

Doeleinden:

Pocket Fysio maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het ter beschikking stellen van Trainingschema’s en het vinden van een behandelaar in uw omgeving;
 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;
 • in het geval u een Client en onder behandeling van een Behandelaar bent, om u een nieuwsbrief te versturen; 
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om u te helpen indien u vragen of klachten heeft over onze diensten.

Hierbij gebruikt Pocket Fysio uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor deze noodzakelijke specifieke doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

 • wettelijke verplichting; 
 • ter uitvoering van de overeenkomst;
 • verkregen toestemming van u; 
 • gerechtvaardigd belang. 

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen de dienst niet aan u leveren indien u de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden niet aan ons wilt verstrekken. 

Hoe worden je gegevens beschermd?

Pocket Fysio begrijpt dat het veilig bewaren van uw persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Daarnaast is onze website beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die u via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen onze websites en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan de pagina kunt vinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Pocket Fysio bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens verwijderen. Slechts indien en voor zover wij persoonsgegevens langer moeten bewaren, zoals voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor de Belastingdienst, geldt een bewaartermijn van 7 jaar. 

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht: 

 • deze persoonsgegevens in te zien; 
 • deze persoonsgegevens te wijzigen; 
 • deze persoonsgegevens te verwijderen; 
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken; 
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken; 
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit). 

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar tothepointtherapie@gmail.com Pocket Fysio zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken je informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens. 

Het delen van data met derden

Pocke Fysio zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere wijze openbaar maken, tenzij sprake is van enige wetsbepaling, rechterlijke uitspraak, voorschrift of andere regel die ons hiertoe verplicht.

Pocket Fysio deelt uw persoonsgegevens tevens slechts met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze website en/of dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij die wij inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst en de beheerder van de website, om ervoor te zorgen dat de website technisch gezien naar behoren werkt. 

Doorgifte naar niet-EU-landen

Indien en voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens door Pocket Fysio aan bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zijn dit landen waar volgens de Europese Commissie de persoonlijke gegevens op adequate wijze worden beschermd. Voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER, voldoen wij dan ook aan de juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving.

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u bedenkingen heeft over of u zorgen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens en wijzigingen privacyverklaring

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

 

Pocket Physio V.O.F.
Kamer van Koophandel nummer 81891016
tothepointtherapie@gmail.com
St. Agnietenstraat 27
4001 NB, Tiel

De verwerkingsdoelstellingen en deze daarop gebaseerde privacyverklaring kunnen door Pocket Fysio van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer derhalve regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien u onze website en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziene verklaring blijken.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 01-08-2021.

Afspraak maken

Behandelvorm
Locatie
Locatie
Locatie
Locatie